Warunki ukończenia czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej

  1. Zrealizowanie pełnego programu szkolenia, który zawiera odpowiednią ilość godzin do standardów uzyskania certyfikatu psychoterapeuty zajęć teoretycznych i praktycznych.
  2. Zaliczenie indywidualnej terapii szkoleniowej (jeżeli Uczestnik nie zaliczył terapii szkoleniowej w grupie self-experience) – w ilości minimum 200 godzin.
  3. Staż kliniczny - minimum 300 godzin, z czego co najmniej 150 godzin odbytych na oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych lub dziennych, pozostała część w innej placówce, gdzie leczeni są pacjenci dorośli z różnymi zaburzeniami psychicznymi.
  4. Przygotowanie w formie pisemnej „prezentacji przypadku” psychoterapii indywidualnej lub grupowej i zdanie egzaminu z tej prezentacji.
  5. Przedstawienie 30 prezentacji superwizyjnych u superwizorów KCP, lub zaakceptowanych przez KCP.
  6. Wypełnienie zobowiązań finansowych względem KCP.

Łączny czas trwania szkolenia - 1250 godzin, realizowanych w ciągu co najmniej 4 lat.

Kraków, dn. 20.05.2014 r.