Program kursu

Pychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży - podyplomowy kurs uzupełniający do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w zakresie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Tematyka kursu będzie realizowana poprzez:

 • Wykład z psychiatrii dzieci i młodzieży
 • Wykład z psychoterapii psychodynamicznej dzieci
 • Wykład z psychoterapii psychodynamicznej młodzieży
 • Seminaria dostosowane do tematyki wykładów, oparte o teksty przesyłane przez organizatora kursu
 • Superwizje
 • Warsztaty

Czas trwania kursu - 2 lata. Łącznie szkolenie obejmuje 320 godzin.

Tematyka wykładów i seminariów:

Moduł „dziecięcy”:

 

 1. Zagadnienia wstępne: psychopatologia dziecka, a jego rozwój w kontekście czynników bio-psycho-społecznych. Dziecko jako pacjent w psychoterapii psychodynamicznej. Czynniki leczące, specyfika procesu- zagadnienia podstawowe.
 2. Psychoanalityczne teorie rozwojowe; norma rozwojowa a psychopatologia: relacja z obiektem (O.P.Kernberg), popędowa teoria rozwoju (Z.Freud), pozycja schizoparanoidalna i depresyjna (M. Klein), teoria separacji - indywiduacji (M. Mahler)
 3. Proces diagnozy u dziecka: Norma a patologia. Klasyfikacje psychiatryczne (DSM-V, ICD-11, DC:0-3), a diagnoza psychodynamicza dziecka (PDM-2); Wywiad kliniczny z uwzględnieniem ważnych czynników rozwoju dziecka oraz funkcjonowania w kontekście jego psychodynamiki. Konstruowanie profilu diagnostycznego dziecka wg A. Freud. Ocena komponentów osobowości, identyfikacja i podział mechanizmów obronnych dziecka;
 4. Zabawa jako podstawowa aktywność wykorzystywana w procesie diagnozy i psychoterapii psychodynamicznej dziecka. Etapy zabawy i jej patologia.
 5. Specyfika zjawisk procesu terapeutycznego w psychodynamicznej terapii dzieci:  Niezbędne warunki zewnętrzne i wewnętrzne. Ustalanie ram w terapii dziecka. Czas w psychoterapii dzieci z perspektywy relacji z obiektem (początek, koniec, przerwy). Specyfika zjawisk przeniesienia, oporu i przeciwprzeniesienia w porównaniu z pacjentami dorosłymi i młodzieżowymi.
 6. Rożne modele i aspekty współpracy z rodzicami pacjenta dziecięcego
 7. Wczesna relacja matka - dziecko, pomoc psychoterapeutyczna dziecku i jego rodzicom do 3 lat
 8. Zagadnienia szczegółowe z wybranej psychopatologii dziecka - rozumienie i terapia psychodynamiczna:
  • Psychosomatyka; dziecięce wyrażanie problematyki wewnętrznej ciałem
  • Zaburzenia aktywności fizjologicznych: zasypiania snu, zaburzenia czynności zwieraczy, zaburzenia związane z jedzeniem, masturbacja
  • Zaburzenia eksternalizacyjne: Zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjne, impulsywność i nadpobudliwość, zachowania autoagresywne
  • Zaburzenia internalizacyjne; zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, mutyzm i inne
  • Praca terapeutyczna z pacjentami dziecięcymi po traumie
  • Pacjent z deficytem mentalizacji. Całościowe zaburzenia rozwojowe: Zespół Aspergera i autyzm. Stany psychotyczne u dzieci;
 9. Techniki i narzędzia w psychoterapii psychodynamicznej z dziećmi: Z. Freud, technika analizy M. Klein, A. Freud, D.Winnicott, technika psychodramy analitycznej, „Setting w pudełku” (U. Turyna, S. Zaremba) „Mirrorig” (P. Kernberg). Formy i zasady psychodynamicznej psychoterapii dzieci (standardy AACAP). Narzędzie oceny aktywności zabawy w psychoterapii psychodynamicznej dziecka – Children Play Therapy Instrument CPTI (P. Kernberg, S. Chazan, L. Normandin)

 

Moduł „młodzieżowy":

 

 1. Adolescencja i zadania rozwojowe w okresie dorastania – perspektywa rożnych nurów psychoanalitycznych. Kategoria kryzysu rozwojowego i różne sposoby jego rozwiązania.
 2. Zmiany w obszarze relacji z obiektem w okresie dorastania, rodzaje i przyczyny ich zakłócenia oraz związek z powstawaniem psychopatologii.
 3. Zmiany w obszarze psychoseksualnego aspektu relacji z obiektem w okresie dorastania i ich związek z psychopatologią nerwic młodzieńczych.
 4. Patologia osobowości w adolescencji: kontrowersje co do diagnozy i leczenia, nieprawidłowy rozwój osobowości  i wczesne ukształtowanie organizacji borderline w okresie dorastania.
 5. Problematyka zaburzeń jedzenia – koncepcje psychodynamiczne i leczenie.
 6. Depresyjność młodzieńcza.
 7. Różne typy psychopatologii antyspołecznej w okresie dorastania - implikacje dla struktury leczenia i strategii terapeutycznych.
 8. Patologia dorastania uwarunkowana przewagą deficytów CUN – konsekwencje dla kształtowania się osobowości i procesu psychoterapii.
 9. Organizacja ram leczenia w psychoterapii młodzieży w zależności od typu psychopatologii; nawiązanie kontaktu terapeutycznego.
 10. Wskazania i przeciwwskazania do konsultacji psychiatrycznych, terapii rodzinnej  i  środowiskowej. Wewnętrzny i zewnętrzny świat nastolatka jako obszary interwencji terapeutycznych – wskazania i przeciwwskazania do różnych typów interwencji środowiskowych.
 11. Różne modele współpracy z rodzicami pacjentów młodzieżowych i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom przeniesieniowo - przeciwprzeniesieniowym w trakcie współpracy z rodzicami.
 12. Specyfika tradycyjnych zjawisk w procesie psychoterapii młodzieży i ich relacja do procesu terapeutycznego pacjentów dorosłych: opór, przeniesienie, przeciwprzeniesienie.
 13. TFP- A i MBT – A jako metody leczenia patologii osobowości  adolescencji.
 14. Proces grupowy w terapii adolescentów.