Ścieżka edukacji

Tok szkolenia

Czteroletnie, etapowe szkolenie z zakresu psychoterapii rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Program obejmuje najważniejsze aspekty i zagadnienia psychoterapii takie jak: diagnoza psychoterapeutyczna, psychopatologia, proces psychoterapii indywidualnej i grupowej, różnorodne formy psychoterapii określone typem patologii pacjentów i warunkami pracy psychoterapeutycznej, analityczna terapia rodzin, superwizje, własna terapia szkoleniowa, itp. Szkolenie bazuje na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach superwizorów Centrum w stosowaniu psychoterapii opartej o paradygmaty psychoanalityczne, między innymi w warunkach służby zdrowia. Program spełnia także formalne wymogi certyfikacyjne szkolenia psychoterapeutycznego określone przez PTP.

I rok

Ten wstępny etap „Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej” ma zorientować uczestnika kursu w sposobie konceptualizacji psychoterapii przez szkolący zespół, dostarczyć podstaw teoretycznych do dalszego kształcenia i – poprzez doświadczenia warsztatowe – pozwolić na orientację w sposobie prowadzenia terapii.

Jednocześnie zespół KCP traktuje ten etap jako formę kwalifikacji uczestników do kształcenia na wyższym poziomie, przyjmując za podstawę selekcji następujące parametry:

 • aktualne doświadczenie zawodowe szkolącego się,
 • przyswojony zakres teorii, prezentowanej w trakcie I roku, sprawdzony testowo,
 • dojrzałość osobistą, szacowaną poprzez stosunek do obowiązujących w trakcie I etapu kształcenia norm i reguł kursu oraz sposób odnoszenia się do innych szkolących się, kadry dydaktycznej oraz personelu biura KCP.
 • zdolność do uczenia się w warunkach stwarzanych przez KCP, szacowaną subiektywnie przez kadrę kształcącą,  wynikającą z uwarunkowań historycznych, osobowościowych i interpersonalnych kursanta, w dużej mierze niedostępnych jego świadomości.

Program tego etapu jest realizowany  poprzez wykłady, seminaria oparte na przygotowanych tekstach (tłumaczenia), superwizję grupową, analizę materiałów video oraz warsztaty. Czas realizacji obejmuje cały rok szkolny, od września do połowy lipca i zawiera się w 9 spotkaniach dwudniowych oraz „wakacyjnego” zgrupowania szkoleniowego ITW (8 dni). Łącznie: (17 godz. x 9 spotkań) + 76 godz. =  230 godz.

Program

Wykłady

 1. „Wprowadzenie do psychopatologii” – cykl wykładowy, trwający przez cztery lata kursu, przedstawiający pełny zakres psychopatologii w perspektywie psychiatrycznej i psychodynamiczej. Na tym etapie – zagadnienia ogólne, dotyczące psychoanalizy, kultury i leczenia.  
 2. „Psychoanalityczna teoria rozwoju osobowości” – cykl wykładowy, uzupełniony seminariami, przedstawiajacy rozwój osobowości w oparciu o integrację różnych szkół i teorii psychoanalitycznych. Treści te stanowią bazę do teorii diagnozy psychodynamiczej jak i teorii procesu terapeutycznego. Omawiana jest m.in.
  • Struktura „deficytu” rozwojowego, teorie najlepiej wg nas go opisujące, odniesienia do psychologii człowieka dorosłego i do psychopatologii,
  • Struktura „konfliktowa” osobowości”, plus j.w.
  • Kryzysy rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem adolescencji,
  • Historia psychoanalizy,  podstawowe szkoły i teorie psychoanalityczne,
  • Historia psychoterapii psychodynamiczej i jej współczesna definicja.
 3. „Wprowadzenie do procesu terapeutycznego, zagadnienia podstawowe” – cykl wykładowy, wsparty seminariami i warsztatami, przybliżający szkolącym się zjawiska, reguły i technikę procesu terapeutycznego. W treści m.in.
  • Definicja patologii, pojecia: deficytu, defektu i konfliktu, dualizm: świadomość – nieświadomość, realność interpersonalna – świat intrapsychiczny, symboliczny.
  • Diagnoza psychodynamiczna: relacja terapeutyczna, regresja terapeutyczna, mechanizmy obronne, typy lęku, rola przeciwprzeniesienia w diagnozie psychodynamiczej, kwalifikacja do poszczególnych form psychoterapii psychodynamiczej, konsultacja psychiatryczna i farmakoterapia, rola superwizja w diagnozie i terapii.
  • Czynniki terapeutyczne: relacja terapeutyczna i tworzące ją zjawiska, regresja terapeutyczna, przeniesienie, projekcja, acting-out, identyfikacja projekcyjna, internalizacja przekształcajaca.
  • „Środowisko terapeutyczne”: setting i jego elementy.
  • Interwencje terapeutyczne i aktywność terapeuty w zależności od rodzaju terapii psychodynamiczej, frustracja – gratyfikacja w relacji terapeutycznej.
  • Rodzaje terapii psychodynamicznej: wglądowa, ekspresywna, wspierajaca, długo-średnio- i krótkoterminowa, indywidualna, grupowa, rodzinna, małżeńska, dzieci i młodzieży – ich istota i ogólne warunki stosowania.
 4. Etyka w psychoterapii – cykl seminaryjny, przybliżający kodeks etyczny terapeuty, jego interpretację i szczególne oraz niejasne sytuacje jego stosowania.

Intensywny Trening Wakacyjny zawiera:

 1. Wykład z procesu terapeutycznego – pogłębione treści teoretyczne.
 2. Seminarium – proces terapeutyczny, na podstawie analizy przypadków i zapisów sesji.
 3. Superwizję grupową.
 4. Warsztaty: „dialog terapeutyczy”.
 5. Rozmowy kwalifikacyjne do dalszego etapu kształcenia.
 6. Test – sprawdzian przyswojonej przez szkolących się wiedzy teoretycznej, prezentowanej w trakcie I roku Szkoły. 

II i III rok

Ten Etap składa się z dwóch form szkolenia: terapii szkoleniowej w grupie„self- experience” i edukacji teoretyczno –warsztatowej, realizowanych w trzech częściach:
I  – pierwszy rok
II – drugi rok
III – zgrupowanie szkoleniowe 7–dniowe: „Terapia grupowa, krótkoterminowa”.

Czas realizacji II roku Szkoły obejmuje dziewięć dwudniowych spotkań, raz w miesiącu, od września do czerwca.  Łącznie: (18 godz. 30 min x 9 spotkań) = 168 godz.

Zajęcia III roku Szkoły realizowane są w trakcie dziesięciu dwudniowych spotkań, raz w miesiącu, od września do czerwca. Łącznie: (18 godz. 30 min  x 9 spotkań + 20 godz. x 1 spotkanie + 56 godz.  podczas WZS) = 244 godz.

Plan zajęć

Piątek:
14.30 - 16.00 - Wykład: Psychopatologia 
16.15 - 19.30 - Superwizja grupowa
19.45 - 20.30 - Seminaria: proces terapeutyczny, teorie rozwoju
20.30 - 21.30 - Warsztat: psychoterapia

Sobota:
08.45 - 19.00 - SELF- EXPERIENCE, 5 sesji x 2 godz. / x 20 spotkań = 200 godz. = 100 sesji / Do zaliczenia konieczność udziału w 85 sesjach!
19.10 - 20.40 - Wykład: terapia dzieci i młodzieży

Niedziela:
08.30 - 10.00 - Wykład: Psychopatologia
10.15 - 13.30 - Superwizja grupowa
13.45 - 14.30 - Seminaria: proces terapeutyczny, teorie rozwoju
14.30 - 15.30 - Warsztat: psychoterapia

Grupa „self-experience” 

Jest to doświadczenie szkoleniowe, prowadzone w modelu analizy grupowej. Składa się z 20 spotkań, po 5 sesji dwugodzinnych na każdym spotkaniu.

Wykład „Psychopatologia w ujęciu psychodynamicznym”

Jest to kontynuacja cyklu wykładowego, który przedstawia psychopatologię w oparciu o teorię psychoanalityczną. W Etapie II A wykłady obejmują psychopatologię psychoz, a w kolejnym roku- etapie B- psychopatologię zaburzeń osobowości.
Uwaga!
Treści wykładów nie są  oficjalnie opublikowane!

„Superwizja w małej Grupie”

Jest formą superwizji grupowej, wykorzystującej proces grupowy do pogłębionej diagnozy relacji terapeutycznej, z edukacyjnym komentarzem superwizora. Uzupełniamy tę formę superwizji o analizę zapisu sesji.

Seminarium „Psychopatologia”

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z treścią materiałów przygotowanych w celach dydaktycznych (tłumaczenia tekstów) dotyczących problematyki leczenia metodą psychoterapii strukturalnych zaburzeń osobowości. Metodą nauki jest dyskusja w małej grupie, inspirowana przez wyznaczonych szkolacych się, prowadzona pod kierunkiem superwizora. Nadaje on rozumieniu tekstów właściwą, z perspektywy filozofii szkoły psychoterapii, interpretację.

Seminarium „Proces terapeutyczny”

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z treścią materiałów przygotowanych w celach dydaktycznych (tłumaczenia tekstów) dotyczących problematyki psychogenezy strukturalnych zaburzeń osobowości w ujęciu różnych teorii psychoanalitycznych (teorie relacji z obiektem, psychologia self, psychologia ego). Metodą nauki jest dyskusja w małej grupie, inspirowana przez wyznaczonych szkolących się, prowadzona pod kierunkiem superwizora. Nadaje on rozumieniu tekstów właściwą, z perspektywy filozofii szkoły psychoterapii, interpretację.

Test

Na zakończenie Etapu II (III roku Szkoły) szkolący się zobligowani są do zaliczenia testu, sprawdzającego stopień przyswojenia wiedzy z zakresu teorii prezentowanej na seminariach i wykładach. 

Zgrupowanie szkoleniowe „Terapia grupowa, krótkoterminowa”

Jest to 6-cio dniowe zgrupowanie szkoleniowe, tradycyjnie odbywające się od połowy sierpnia w ośrodku wypoczynkowo-szkoleniowym. W programie:

 1. Wykłady – „Terapia krótkoterminowa”
 2. Warsztaty – „Psychoterapia w grupie”
 3. Superwizje

Szkolący uczą się terapii krótkoterminowej i grupowej wg modelu wypracowanego przez wieloletnie doświadczenia stosowania psychoterapii w warunkach kliniki psychiatrycznej, czyli psychoterapii pacjentów zaburzonych w stopniu co najmniej znacznym. Dodatkowo: szkolący się mogą spróbować swoich sił w roli superwizorów!

Kwalifikacja do ostatniego etapu „Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej” 

Kwalifikacja odbywa się na podstawie:

 • ankiet, dotyczących aktualnego zaangażowania zawodowego szkolących się,
 • wyniku testu,
 • aktywności superwizyjnej szkolącego się,
 • rozeznania superwizorów co do możliwości korzystania z dalszego szkolenia przez szkolącego się,
 • stosunku szkolącego się do norm i reguł obowiązujących w trakcie szkolenia.

IV rok

Na tym etapie kształcenia nauka psychoterapii odbywa się poprzez treści seminaryjne, wykładowe a zwłaszcza w oparciu o własne doświadczenia zawodowe – superwizję i analizę przypadków.

Zajęcia realizowane są w trakcie dziesięciu dwudniowych spotkań, raz w miesiącu, od października do czerwca.

Łącznie: (9 spotkań x 16 godz. 30 min + 2 spotkania wykładowe x 15 godz.) =180 godz.

Plan zajęć

Piątek:
09.00 - 10.30 - Wykład
11.00 - 12.30 - Seminarium
12.30 - 14.00 - Zajęcia superwizyjne w grupach
15.30 - 19.00 - Zajęcia superwizyjne w grupach

Sobota:
09.00 - 13.30 - Warsztaty/Opis przypadków

W programie:

 1. Wykład: „ Psychopatologia” - jest to kontynuacja dotychczasowego cyklu, na tym etapie obejmująca tematykę parafilii, nerwic i zaburzeń jedzenia.
 2. Wykład: „Psychologia Ego a psychopatologia i psychoterapia”.
 3. Wykład: „Zastosowanie psychologii self w psychoterapii”.
 4. Superwizja grupowa – duży blok superwizji grupowej w małych grupach.
 5. Warsztat - Analiza przypadków - praca w grupie nad konstruowaniem opisu przypadków, dyskusja w oparciu o własną pracą terapeutyczną.
 6. Seminaria:
  Psychopatologia:
  R.Stoller „Perwersja. Erotyczna forma nienawiści” (r. 1-5)
  H.Nunberg „Charakter i nerwica” (9)
  G.Gabbard „Zaburzenia Lękowe” (r. 9)
  G.Gabbard „Zaburzenia Dysocjacyjne” (r. 10)
  G.Gabbard „Parafilie” (r. 11)
  G.Gabbard „Zaburzenia odżywiania, substancje” (r. 12)
  O.Kernberg „Agresja w zaburzeniach osobowości i perwersjach”
  O.Kernberg „Teoretyczne ujęcie badań nad perwersjami seksualnymi”
  O.Kernberg „Konceptualny model perwersji”
  O.Fenichel „Psychonerwice. Mechanizmy tworzenia objawu…”
  O.Fenichel „Psychonerwice. Wtórne przetworzenia objawów”
  O.Fenichel „Konwersja”
  O.Fenichel „Obsesja i Kompulsja”
  D.Shapiro „Neurotyczne Style” (rozdz. 1-7)

  Trauma, kryzys rozwojowy, autoagresja:
  Powstanie urazu, jego struktura, terapia.
  Kryzys rozwojowy a psychoterapia.
  Zagadnienia te realizowane są w oparciu o przygotowywany zestaw lektur oraz warsztaty.

  Proces i technika psychoterapii:
  G.Gabbard "Terapia długoterminowa”
  G.Gabbard "Sny i fantazje w terapii”
  H.Nunberg "Teoretyczne zasady terapii psychoanalitycznej” (r.12)
  F.Pine "Różnorodność i kierunek w psychoanalitycznej technice”
  L.Balint "Deficyt podstawowy” / Regresja terapeutyczna
  R.Wallerstein "Korektywne doświadczenie emocjonalne….”
  R.Wallerstein "Kilka uwag o wglądzie i psychoanalizie”
  R.Wallerstein "Badania kontrolne…co się dzieje ze zdobyczami terapii”
  D.Shapiro "Psychoterapia neurotycznego charakteru"
 7. Terapia systemowa – wykłady
 8. Terapia behawioralno- poznawcza – wykłady