Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej

Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej jest specjalistycznym podyplomowym szkoleniem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Koncepcja psychoterapii - podejście psychodynamiczne - oferowana uczestnikom kursu, jest spójna w warstwie teoretycznej, integrując różne nurty myślenia psychoanalitycznego, z uwzględnieniem specyfiki psychopatologii pacjenta i warunkami stosowania psychoterapii. Kompozycja programu, doskonalonego ponad 25 lat,  zakłada rozwój zawodowy i osobisty uczestników szkolenia poprzez ewolucję relacji nauczyciel — uczeń, udział w osobistych doświadczeniach terapeutycznych i warsztatowych, nabywanie i poszerzanie wiedzy poprzez wykłady i seminaria, oraz jej integrację z praktyką w czasie superwizji, indywidualnych i grupowych.

Szkolenie proponujemy osobom zainteresowanym stosowaniem psychoterapii i pomocy psychologicznej w każdych warunkach pracy oraz zainteresowanych podniesieniem swojej kultury zawodowej i rozwojem osobistym. W praktyce są to osoby pracujące już zawodowo. W innym przypadku Centrum proponuje doświadczenia rozwojowe i szkoleniowe w ramach Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, które traktujemy także jako wprowadzenie do Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej. Absolwenci tego Studium mogą ubiegać się o przyjęcie na drugi rok Szkoły, po uzupełnieniu różnic programowych.

Kursy proponowane od września 2008 roku są dostosowane do limitów wymagań szkoleniowych i certyfikacyjnych obowiązujących w Polsce i spełniają wymogi proponowanej ustawy o zawodzie psychoterapeuty.


Rekrutacja na I rok 

 

Wymagania stawiane osobom szkolącym się:

Czteroletnia Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej skierowana jest szczególnie do osób z tytułem magistra psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii oraz absolwentów medycyny i pielęgniarstwa.

Absolwenci innych kierunków muszą się liczyć z możliwością nieuznania przez Narodowy Fundusz Zdrowia uzyskanych kompetencji.

Kwalifikujemy osoby będące na ostatnim roku studiów, ale pod warunkiem, że tytuł magistra obronią przed rozpoczęciem II roku szkoły.

 1. O przyjęciu do „Szkoły” decyduje komisja na podstawie analizy treści formularza zgłoszeniowego oraz ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem. Po etapie wstępnym przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, której celem jest ocena efektów aktywności kandydata w ramach szkolenia wstępnego i na tej podstawie oszacowanie jego możliwości w zakresie emocjonalnego zaangażowania w relacje szkoleniowe i terapeutyczne, oraz możliwości wykorzystania treści szkolenia w pracy zawodowej.
 2. W przypadku negatywnego wyniku procedury kwalifikacyjnej do „Szkoły”, kandydatowi może  zostać  zaproponowana inna oferta szkoleniowa, realizowana przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, bardziej dostosowana do jego predyspozycji i potrzeb zawodowych.
 3. Uczestniczący w szkoleniu może zostać usunięty z grona uczestników, gdy:
  • nie wypełnia formalnych wymagań Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego,
  • pojawią się przesłanki, poddające w wątpliwość możliwości emocjonalne kandydata do odpowiedzialnego zaangażowania w relacje terapeutyczne,
  • superwizorzy Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego pozbawieni zostaną zaufania, co do zdolności szkolącego się do stosowania zasad etyki zawodowej, w oparciu o potwierdzone fakty i zdarzenia.
 4. Program „Szkoły” realizowany jest etapowo. Szkolący się może, po uzyskaniu akceptacji kierownictwa Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, zrobić roczną przerwę w szkoleniu, po ukończeniu któregoś z etapów z pominięciem II roku Szkoły.
 5. Zaświadczenia o uczestnictwie i ukończeniu kolejnego etapu „Szkoły” wydawane są na życzenie szkolącego się, o ile wywiązuje się on ze stawianych przed nim wymagań formalnych i merytorycznych.
 6. Ukończenie „Szkoły” związane jest z uzyskaniem Dyplomu. Warunkiem jego uzyskania jest:
  • zrealizowanie pełnego programu Szkoły
  • pozytywna weryfikacja wiedzy z zakresu psychopatologii i procesu psychoterapii, w oparciu o wyniki przeprowadzanych testów
  • prezentacje przypadku, złożone w formie pisemnej i przedyskutowane w gronie superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego
  • rekomendacja superwizora prowadzącego
  • superwizorzy KCP mogą, w uzasadnionych przypadkach, uzależnić wydanie „Dyplomu” od przebycia indywidualnej psychoterapii u wskazanego przez nich psychoterapeuty.
 7. Dyplom należy uzyskać do trzech lata od daty ostatniego zjazdu czwartego roku.

 

PLAN SZKOLENIA

Teoria: Wykłady i seminaria

I "Rozwój osobowości w teoriach psychoanalitycznych" - 95 godzin

W części wykładowej (25 godzin) prezentowany jest rozwój struktur psychicznych w oparciu o klasyczne i współczesne teorie psychoanalityczne. Matrycą integrującą jest strukturalny  model osobowości. Prezentowane teorie obejmują podejście  „deficytowe" jak i "konfliktowe" do rozumienia etiologii psychopatologii.

W części seminaryjnej (70 godzin) uczestnicy zapoznają się z tekstami źródłowymi z szerokiego zakresu teorii rozwoju życia psychicznego dziecka, poznając zarazem rozwój teorii psychoanalitycznych.

II Psychopatologia - 138 godzin

Prezentowana jest w ujęciu różnych perspektyw teoretycznych z wiodącą - psychodynamiczną, wraz z propozycją strategii terapii.

 1. Wprowadzenie (4 godziny)
 2. Psychozy (26 godzin)
 3. Zaburzenia osobowości (56 godzin)
 4. Zaburzenia charakteru (12 godzin)
 5. Perwersje (6 godzin)
 6. Zespoły lękowe (20 godzin)
 7. Zaburzenia jedzenia (6 godzin)
 8. Uzależnienia (4 godziny)
 9. Nadużycia, przemoc, uraz (4 godziny)

III Psychoterapia psychodynamiczna indywidualna - zjawiska, proces, techniki - 108 godzin

 1. Wprowadzenie (5 godzin)
 2. Czynniki zmiany w psychoterapii (6 godzin)
 3. Diagnoza psychoterapeutyczna (10 godzin)
  • relacja terapeutyczna jako obszar diagnozy i terapii
  • rola superwizji i analizy przeciwprzeniesienia w diagnozie
  • wstępny wywiad - kwalifikacja do leczenia
 4. Reguły settingu (4 godziny)
 5. Faza wstępna terapii (6 godzin)
 6. Technika psychoterapii - interwencje werbalne (6 godzin)
 7. Zjawiska procesu terapeutycznego (20 godzin)
  • Przeniesienie; ujęcie historyczne - rozwój pojęcia, rodzaje,
  • Opór w terapii; ujęcie historyczne, rodzaje oporu, technika pracy z oporem,
  • Przeciwprzeniesienie; ujęcie historyczne - rozwój pojęcia, "wąska" i "szeroka" definicja, wzorce reakcji terapeuty jako materiał diagnostyczny,
  • Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w różnych formach zaburzeń psychicznych,
  • Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w terapii: wspierającej, ekspresywnej i wglądowej,
  • Negatywna reakcja terapeutyczna, przepracowanie, acting out.
 8. Fazy procesu terapeutycznego, indywidualnego i grupowego (14 godzin)
 9. Zakończenie terapii - zjawiska, fazy, kryteria (3 godziny)
 10. Rodzaje terapii indywidualnej psychodynamicznej (18 godzin)
  • terapia wspierająca
  • terapia ekspresywna
  • terapia wglądowa
 11. Terapia w kryzysie (6 godzin)
 12. Poradnictwo, konsultacje (3 godziny)
 13. Etyka w psychoterapii (5 godzin)
 14. Praca z marzeniami sennymi (2 godziny)

IV Psychoterapia grupowa - 20 godzin

 1. Ujęcie egzystencjalno - fenomenologiczne (10 godzin)
  • Podstawowe paradygmaty, cele terapii, grupy treningowe i spotkaniowe, wykorzystanie grupy w psychoedukacji
  • Organizacja grup psychoedukacyjnych
  • Fazy rozwoju grup psychoedukacyjnych
 2. Ujęcie psychodynamiczne (10 godzin)
  • Psychoterapia grupowa a indywidualna
  • Teoria psychoanalityczna w terapii grupowej - przegląd szkół
  • Zjawiska procesu terapeutycznego w grupie
  • Fazy grupowej terapii psychodynamicznej

V Terapia krótkoterminowa (indywidualna i grupowa) - 8 godzin

istota terapii krótkoterminowej, kryteria doboru pacjentów, technika

VI Terapia Rodzin - podejście psychodynamiczne - 10 godzin

 • specyfika psychoanalitycznej perspektywy na rodzinę
 • teorie
 • cele, zjawiska i techniki terapii rodzin z perspektywy psychodynamicznej

VII Terapia Młodzieży - podejście psychodynamiczne

 • psychopatologia okresu dorastania (12 godz.)
 • zagadnienia i dylematy terapii dzieci i młodzieży (18 godz.)

W ramach zajęć seminaryjnych uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe. W trakcie całego kursu, mają do dyspozycji kilkadziesiąt artykułów (tłumaczenia), będących źródłem wiedzy i materiałem do dyskusji.

Trening umiejętności praktycznych

Realizowany jest poprzez udział w warsztatach i zgrupowaniach szkoleniowych oraz stażach.

Warsztaty - przeprowadzane w oparciu o psychodramę, analizę materiału audio/wideo i zapisów sesji.

Superwizja grupowa - forma superwizji z rozszerzonym komentarzem teoretycznym nastawionym na rozumienie mechanizmów psychopatologii pacjenta i ich obecności w relacji terapeutycznej (zjawiska przeniesieniowo- przeciwprzeniesieniowe).

Superwizja indywidualna - skoncentrowana na trudnościach terapeuty w procesie terapeutycznym.

Podejście psychodynamiczne:

 • warsztaty terapii indywidualnej (80 godzin)
 • warsztaty terapii grupowej (45 godzin)
 • warsztaty terapii krótkoterminowej (20 godzin)
 • Seminarium Balintowskie (130 godzin)
 • Superwizja indywidualna (30 godzin)

Prezentowane inne kierunki psychoterapii

 1. Terapia systemowa (15 godzin)
 2. Terapia behawioralno-poznawcza (15 godzin)

Terapia szkoleniowa

Ośrodek zapewnia uczestnikom "Szkoły" możliwość odbycia własnej terapii szkoleniowej - 200 godzin - poprzez udział w grupie "self - experience" prowadzonej w oparciu o paradygmat psychoanalityczny. Pozostałe 50 godzin doświadczenia szkoleniowego realizowane jest w ramach wakacyjnych zgrupowań szkoleniowych w formie doświadczeń krótkoterminowych.

Udział w tym doświadczeniu różnicujemy od psychoterapii zaburzeń emocjonalnych. Analiza funkcjonowania kursanta w roli terapeuty dokonywana w superwizji oraz ewentualne sugestie wynikające z udziału w grupie własnego doświadczenia terapeutycznego pozwala określić możliwość patologicznego wpływu jego własnych konfliktów i deficytów emocjonalnych na relację terapeutyczną. W przypadku, gdy superwizor określi taką konieczność, szkolącemu się sugerowane jest podjęcie dodatkowej terapii indywidualnej, której zakres i forma dostosowana jest do zdiagnozowanej problematyki.

Uczestnicy "Szkoły" specjalizujący się w terapii rodzin dodatkowo uczestniczą w innych formach własnego doświadczenia szkoleniowego: analiza genogramu, zgrupowania dydaktyczno - treningowe, trening interpersonalny.

Staże

Uczestnicy „Szkoły”, którzy nie mają możliwości uzyskania doświadczeń klinicznych w miejscu swojej pracy zawodowej mogą starać się o możliwość odbycia wymaganego stażu w ośrodkach współpracujących z KCP. Wspieramy również starania uczestników szkolenia o możliwość stażowania w ośrodkach psychiatrycznych, stosujących psychoterapię, w pobliżu miejsca zamieszkania osób szkolących się.